ตารางคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

การคำนวณกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

เกิดขึ้นในกรณีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศทำให้เกิดผลต่างของเงินจากช่วงเวลาการชำระเงิน ซึ่งช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดผลต่างได้ 2 กรณี ได้แก่ ณ วันที่เกิดรายการ และ ณ วันรับ/จ่ายชำระหนี้

อัตราแลกเปลี่ยนแบ่งเป็น อัตราซื้อ (ธนาคารรับซื้อ) อัตราขาย (ธนาคารขาย)

ตามตัวอย่างไฟล์ Excel แสดงการคำนวณหา กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน