รับทำบัญชี รับจัดตั้งบริษัท สอนทำบัญชี สอนปิดบัญชี สอนทำภาษีอากร  ที่ปรึกษาธุรกิจ ฝึกอบรมบุคลากร โปรแกรมบัญชี และ ระบบ ERP

    ยินดีต้อนรับสู่...อาณาจักร์แห่งการพัฒนาความรู้บัญชีการเงิน ภาษีอากร รับทำบัญชีภาษีอากร และการบริหารจัดการธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มศักยภาพด้านการปฎิบัติการเชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อองค์กรให้เจริฐเติบโตอย่างยั่งยืน เราพร้อมสรรพด้านบริหารธุรกิจ ในการสนับสนุนธุรกิจบริษัทห้างร้าน ลูกจ้าง บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ   

     DBS Group เข้าใจในสิ่งที่ต้องการเลือกให้ผู้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เรามีความเชียวชาญในการจัดการบุคลากรและให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับบริษัทของท่านได้มากที่สุด เราทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ในการรับพนักงานใหม่ การลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยแนวทางการใช้ข้อมูลการเงินเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ

     DBS Group มีหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการทำบัญชี การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมการปิดบัญชี การทำรายงานภาษีอากร การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชีอาชีพในการบริหารองค์กร การจัดทำงบประมาณ โดยคณะวิทยากร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

    

  stats web