POS & Inventory Management

โปรแกรม POS + Inventory เป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน (POS) และการบริหารสินค้าคงคลัง

โปรแกรมสินค้าคงคลังและ POS เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บ ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการสต็อกสินค้า จัดการผู้ขาย (Supplier) จัดการลูกค้า (Customer) การจัดหมวดหมู่สินค้า การขาย การซื้อ จัดการผู้ใช้และจัดทำรายงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับกิจการของคุณและคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งหน้าหลักโปรแกรมจะแสดงกระดานสรุปข้อมูลรายงานที่ใช้ในสรุปข้อมูลแบบบริหาร ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายๆ