Express

     เอ็กซ์เพรส Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมระบบบูรณการ และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในเวลาเดียวกัน

     โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป, บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นำเข้า, การผลิต และอื่นๆ ในปัจจุบันนิยมใช้สำหรับบริษัทคนไทยมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่กว่า 70,000 ราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาโทรมาสอบถาม สามารถทำงานต่อได้ทันที

โปรแกรม Express ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

1 ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2 ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3 ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4 ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8 ระบบบัญชีแยกประเภท
9 ระบบสินทรัพย์ถาวร
10 ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11 ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
12 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

     ที่มา Express Software Group Co.,Ltd

หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

 1. แนะนำโปรแกรม
 2. รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
 3. การเตรียมข้อมูลรายการค้า
 4. ขั้นตอนการวางระบบโปรแกรม
 5. การบันทึกยอดยกมา
 6. การบันทึกรายการประจำวัน
 7. การนำฝากเช็ครับ ผ่านเช็ครับ เช็คจ่าย
 8. การบันทึกรายการเคลื่อนไหวธนาคาร
 9. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 10. การบันทึกรายการประจำวันสินค้า
 11. รายการสินทรัพย์
 12. ระบบความปลอดภัย
 13. อื่นๆ