การกำหนดฐานข้อมูล Express

การบันทึกธุรกรรมการค้าการลงทุนของกิจการก่อนเริ่มกิจกรรมประจำวันนั้น จำเป็นต้องตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ ซื้อ ขาย สินค้า การเงิน(ธนาคาร) รับ จ่าย และยอดยกมา เพื่อตั้งต้นข้อมูลก่อนหน้า ทำให้เกิดความต่อเนื่องเรื่องราวการค้าต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ลดเวลาการเรียกใช้ข้อมูลเดิมซ้ำๆ กลับมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้งที่เกิดรายการ โดยการกำหนดฐานข้อมูลค่าเริ่มต้นของกิจการแต่ละกิจกรรมจดบันทึกบัญชีของระบบโปรแกรมบัญชี Express ดังนี้

การกำหนดค่า และการบันทึกยอดยกมา
1. รายละเอียดพนักงานขาย
2. ค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า รายละเอียดลูกค้า
3. ค่าเริ่มต้นระบบซื้อ และเจ้าหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้
4. ค่าเริ่มต้นระบบสินค้า รายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ รายละเอียดสินค้าบริการ รายละเอียดสินค้าชุด
5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
6. การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า/วัตถุดิบ เช็ครับล่วงหน้า เช็คจ่ายล่วงหน้า ยอดคงค้างบัญชีต้นงวด