การกำหนดฐานข้อมูล express ก่่อนเริ่มบันทึกรายการซื้อขายรับจ่ายเพื่อเป็นค่าเริ่มต้นระบบ