วินิจฉัยธุรกิจ วินิจฉัยสถานประกอบการ

            

     แบบรายงานการประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้ยงต้น วัตถุประสงค์เพื่อปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร จากการเข้าวินิจฉัย 8 ด้าน ของกิจการแล้วสรุปประเมินผลรายงานเสนอต่อองค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์ต่อไป