เครื่องมือควบคุมกลยุทธ์

          เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์" หรือ เครื่องมือในการประเมินผลงานในระดับต่างๆ ของกิจกรรมในองค์กร คือ  Balanced Scorecard (BSC) โดยจัดการในมิติด้านต่าง ๆ ที่สมดุลกัน 4 มุมมองคือ
1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective)
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspctive)
           การควบคุมเชิงกลยุทธ์ที่สมดุล (Balanced Score Card) เป็นระบบที่อธิบายถึงกลยุทธ์ขององค์กรว่าได้มีการวัดมิติมุมมองด้านต่างๆ ของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งผลที่ได้ก็ท้าท้ายการดำเนินธุรกิจ มีบริษัทชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับจาก Fortune จำนวนมากที่ได้นำ BSC ไปใช้ประมาณร้อยละ 80 แล้วประสบความสำเร็จทำให้พัฒนาผลการดำเนินงานได้สูงขึ้นและส่งผลต่อคุณค่าของบริษัทให้สูงขึ้นด้วย.

(เพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)       .

เดชา โพธิรักษ์