แนวทางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์

          กิจการโลจิสติกส์จำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างผลกำไรจากการเชื่อมการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเซียใต้ นั่นคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งทำให้เกิดเคลือข่ายการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังขับเคลื่นอย่างช้า ๆ แต่ก็ยังคาดหวังได้ว่าประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศประกอบด้วย ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไนพื้นที่ AEC สามารถสร้างผลกำไรได้ดังนั้นกิจการขนส่งสินค้าไทยจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการการวางแผนการตลาดเชิงรุกไม่ว่าจะเป็น เพื่อให้ได้ยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาศที่จะมาถึงในปี 2558 โดยทั่วไปธุรกิจดังกล่าว