คู่มือนักบัญชี-เบื้องต้น

คู่มือนักบัญชีเหมะสำหรับผู้ทำบัญชีของกิจการ เพื่อใช้เป็นเครื่่องมือเบี้ยงต้นการบันทึกรายการตามหลักการบัญชี
ทำไมต้องทำบัญชี
1. เพื่อต้องการรู้ผลการดำเนินงานและรู้สถานะทางการเงินของเจ้าของกิจการ
2 เพื่อได้ข้อมูลต่อการวางแผนการหารายได้เพื่อกำไร และการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
3 กฎหมายบังคับ โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. การบัญชี 2543 พ.ร.บ. สภาวิชาชีพบัญชี 2547 ประมวลรัชฎากร เพื่อเสียภาษี พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน และประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์