วงจรบัญชี หรือ วัฏจักรทางการบัญชี Accounting Cycle

         วงจรบัญชี(Accounting Cycle) หรือวัฎจักรทางการบัญชี หมายถึง ลำกัดขั้นตอนการจัดทำบัญชีเริ่มจากการบันทึกเอกสารรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการลงสมุดบัญชีและสรุปผลรายงานทางการเงินของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งในแต่ละงวดบัญชีนักบัญชีต้องทำงานแต่ละขั้นตอนช้ำกันทุกรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วงจรบัญชีสามารถแยกเป็นลักษณะดังรูปต่อไปนี้ ซึ่งจะแตกต่างกันที่มีการจัดทำกระดาษทำการเท่านั้น

เดชา โพธิรักษ์