การบริหารลูกหนี้

     การบริหารลูกหนี้อย่างมีประสิทธิผลเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะลูกหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในเรื่องของการได้เปรียบในการแข่งขันเพราะเราสามารถนำผลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยป้องกันหรือลดต้นทุนจากการเก็บหนี้และหนี้สูญได้อีกประการหนึ่งด้วย

 

เดชา โพธิรักษ์