การกำหนดฐานข้อมูล-express-ก่่อนเริ่มบันทึกรายการซื้อขายรับจ่ายเพื่อเป็นค่าเริ่มต้นระบบ