การใช้สมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์ (Smart Phone for Marketing Online)

     เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียล การใช้งานแพลตฟอร์ม และการตั้งค่าสำหรับเปิดร้านค้า ออนไลน์ การผลิตเนื้อหาของสื่อในการสร้างคอนเทนต์และสื่อมัลติมีเดีย และทัศนะคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ชี โดยสามารปฏิบัติงาน ด้านการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ได้และสามารถ เพิ่มช่องทางในการจัดการข้อมูลทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคงได้ 

     - ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพ

     - เพิ่มช่องทางในการจัดการข้อมูลทำ ให้เกิดรายได้ที่มั่นคง 

     - สร้างเนื้อหาดิจิทัลและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันสินค้าและบริการ

     - ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่นระบบร้านค้าออนไลน์

     - โครงสร้างหลักสูตร


1. การออกแบบและตกแต่งรูปภาพ 

2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟน 

3. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (VDO) บนสมาร์ทโฟน และการใช้งานระบบจัดการข้อมูลบนสมาร์ทโฟน 

4. การตั้งค่าและการใช้งาน Line@ ในเชิงธุรกิจ 

5. การใช้งานระบบการเงินบนสมาร์ทโฟน (Wallet Money) 

6. การประยุกต์ใช้งานสมาร์ทโฟน เพื่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

7. การประยุกต์ใช้งาน Facebook Page 

8. การซื้อขายสินค้าบน Lazada