การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาอาชีพ (IT for occupation)

      การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ เพื่อพัฒนาอาชีพการค้าขาย โดยจุดเริ่มต้นการขายก็ต้องอาศัยการทำตลาด ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ส่งผลได้เกิดอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาศทางรายได้ในการขายสินค้าและบริการ อีกทั้งยังต้องอาศัยการพาณิชย์อิเล็กทอนิกส์ (E-commerce) ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ 
     เรามีประสบการณ์การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ทักษะ นำไปใช้ประกอบอาชีพในการสร้างโอกาสทำรายได้ผ่านเทคโนโลยี่สารสนเทศในการพัฒนาอาชีพเกิดช่องทางเพิ่มรายได้มากขึ้น เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร
     1. ความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ 
     3. กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4. การเท่าทันสื่อดิจิทัล 
     5. การใช้เทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัล 
     6. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข่าวสาร 
8. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างโอกาส 
9. การใช้เทคโนโลยีตกแต่งภาพเพื่ออาชีพ (CANVA)
10.การสมัค มั รแอปพลิเคชัน ชั ออนไลน์และการตั้งค่า 11.การลงขายสิน สิ ค้า 12.การจัดการขนส่ง ส่ บนร้า ร้ นค้าออนไลน์ 13.การจัดการคำ สั่ง สั่ ซื้อ ซื้ 14.การบริห ริ ารจัดการสิน สิ ค้าในสต็อกและภาษี