Digital Marketing

     เพื่อให้ผู้รับ การฝึกมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชีย การใช้งานแพลตฟอร์มและการตั้งค่าสำหรับเปิดร้านค้า ออนไลน์ การผลิตเนื้อหาของสื่อในการสร้างคอนเทนต์ (Content Marketing) และสื่อมัลติมีเดีย และทัศนะคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยสามารปฏิบัติงาน ด้านการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อ ธุรกิจออนไลน์ได้และสามารถ เพิ่มช่องทางในการจัดการข้อมูลทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคงได้ 

     - ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพ

     - เพิ่มช่องทางในการจัดการข้อมูลทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคง 

     - สร้างเนื้อหาดิจิทัลและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพัน สินค้าและบริการ 

     - ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ 

     - โครงสร้างหลักสูตร


1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัมนาอาชีพ (Digital Marketing)

    พัฒนาพื้นฐานการใช้ IT การใช้สื่อดิจิทัล ตลาดดิจิทัล การ้ใช้ IT สร้างโอกาสอาชีพและรายได้ การสร้างแอปพลิเคชันออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ การจัดการร้านค้าออนไลน์

2. การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (Smart Phone for Marketing Online)

    ออกแบบและตกแต่งรูปภาพ สร้างภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟน การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (VDO) บนสมาร์ทโฟน การประยุกต์ใช้งาน LIne, Shopee, Lazada & Facebook Page for Marketing Online และระบบการเงินบนสมาร์ทโฟน

3. การสร้าง TikTok และ Youtube ด้วยมือถือและคอมพิวเตอร์

    สร้างตัวตนบน Tiktok & Youtube การทำตลาดบน Tiktok & Youtube การสร้างตนเองให้เป็นเน็ตไอดอล