คู่มือบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

         คู่มือการทำบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส (Express Accounting Software) จัดทำขึ้นสำหรับผู้ทำบัญชี เจ้าหน้าฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคล้งสินค้า บุคคลทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัท ดีบีเอส กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนขายโปรแกรมบัญชี Express Accounting) จึงได้พัฒนาจัดทำคู่มือการทำบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรสเฉพาะธุรกิจขึ้นเพื่อใช้อบรมลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมเอ็กซ์เพรส และใช้ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้ลูกค้า  

1. คู่มือการทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express กิจการซื้อมาขายไป

2. คู่มื่อการทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express ธุรกิจการผลิต / โรงงานผลิต

3. คู่มือการทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express ธุรกิจรับเหมา / ก่อสร้าง

4. คู่มือการทำบัญขีด้วยโปรแกรม Express ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

5. คู่มือการทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express ธุรกิจรับจ้างและบริการ