ขั้นตอนปิดบัญชี

สรุปภาพรวมขั้นตอนการปิดบัญชี เริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการค้า ตีราคาสินค้าคงเหลือ คำนวณค่าเสื่อม ตรวจสอบสมุดบัญชีและการกระทบความถูกต้องครบถ้วนของแต่ละรายการบัญชี บัญชีแยกประเภทย่อย และบัญชีแยกประเภท ออกแบบงบการเงิน การปิดบัญชี หมายเหตุประกอบงบ และการออกรายงานการเงิน