รับวางระบบบัญชี Express รับออกแบบระบบบัญชี Express

วางระบบบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส และให้คำปรึกษาด้านบัญชีExpress
ระบบบัญชีการเงิน และบัญชีภาษีของโปรแกรม Express จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดี ถูกต้องครบถ้วน ต้องอาศัยการกำหนดค่าเริ่มต้น การบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่เหมาะสมกับกิจการ เช่น กิจการซื้อมาขายไป กิจการให้บริการ กิจการอุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน) ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจได้มากขึ้น สามารถบริหารจัดการภาษี มีการวางระบบบัญชีที่ช่วยให้ลดงานซ้ำซ้อน ,ป้องกันความสูญเสีย และป้องกันการทุจริตได้ การใช้งานโปรแกรมบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริหารงาน ซื้อ ขาย รับ จ่าย สินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ การเงิน บัญชี ภาษีได้อย่างมีประสิทธิผลต่อธุรกิจ
 

กรอบการวางระบบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. การออกแบบและกำหนดระบบของบัญชีการเงิน ภาษี ต้นทุนขาย

2. เอกสารใบสำคัญและสมุดบันทึกทางการบัญชี

3. การกำหนดรหัสบัญชี และผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ สำหรับใช้ในการออกงบการเงิน

4. สมุดบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การกำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายบัญชี

5. รายละเอียดของสินค้า/บริการ การสำรวจข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือการให้การบริการแก่ลูกค้า การตั้งราคา การกำหนดต้นทุน การคำนวณหาสินค้าคงเหลือของกิจการ

6. แยกประเภทของงานบัญชีการเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม

7. กำหนดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

8. การวางระบบการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สิน การจัดซื้อหรือการคิดค่าเสื่อมราคา

9. การจัดทำรายงาน การออกแบบรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การพิจารณาหรือการนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร