แปลงบการเงิน

        รับแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ และแปลงบการเงินอังกฤมเป็นไทย แปลเอกสารบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบริการรับรองทนายความ

งบการเงินเป็นเอกสารรายงานทางการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พรบ.การบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ต้องรายงานให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง และหรือบุคคลผู้สนใจทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เป็นภาษาไทย แต่เนื่องกิจการที่มีผู้ใช้งบการเงินเป็นชาวต่างชาติจึงต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก งบการเงินดังกล่าวประกอบด้วย

   แบบนำส่งงบการเงิน แบบ ส.บช. 3 (Form Sor.BorChor.3)

   รายงานผู้สอบบัญชี (Auditor's Report)

   งบดุล (Balance Sheet)

   งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

   งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

   งบกำไรสะสม (Retained Earning Statement)

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Financial Statement FootNote)

ราคาแปลแผ่นละ 300 บาท ระยะเวลา 3 วัน

กรณีต้องการให้ทนายความรับรองเพื่อใช้ประกอบธุรกรรมอื่น ค่ารับรอง 3,000 บาท