การสร้าง Customer Job Supplier Item & Other

การตั้งค่าลูกค้าและงาน เป็นการตั้งค่าลูกค้าสำหรับกิจการ เพื่อที่จะรับรู้การขายและการรับชำระเงินจากการดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีการตั้งค่างานถ้ากิจการมีการกำหนดงานให้สอดคล้องกับลูกค้า
การตั้งค่าผู้ขายและสินค้า เ
ป็นการตั้งค่าผู้ขายสำหรับกิจการ เพื่อที่จะรับรู้การซื้อและการจ่ายชำระเงินจากการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องมีการตั้งค่าสินค้าและบริการของกิจการ ซึ่งอาจจะมีการรับรู้สินค้าคงคลังหรือไม่แล้วแต่ประเภทกิจการ