การกำหนดผังบัญชี Chart of Account

ผังบัญชี คือ หมายเลขกำกับหน้ารายการบัญชี หรือชื่อชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหตุการทางเศรษฐกิจของบริษัทของคุณ โดยปกติผังบัญชีประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ผังบัญชีมาตรฐาน ได้แก่ : สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่ยังแยกย่อยรายการบัญชีที่เฉพาะเจาะจงแต่ละรายการแสดงถึงบัญชีในแต่ละหมวดหมู่นั้นๆ

Menu Bar => Lists => Chart of Accounts => Account => New, Edit, Delete => Input Description

การสร้างจัดทำผังบัญชี
การวางระบบบัญชีส่วนใหญ่ จะวางผังบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตามประเภทกินการ ซึ่งจะมีรายการบัญชีประกอบย่อยสำหรับการจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้น เช่น
สินทรัพย์หมุนเวียน 1100 บัญชีเงินสด 1101 บัญชีธนาคาร 1102

QuickBooks โปรแกรมบัญชีสามารถช่วยจัดการผังบัญชีของคุณได้ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณก็ต้องการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ผังบัญชีของคุณช่วยให้คุณเข้าใจอดีตและคาดการไปในอนาคตได้ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ จะช่วยให้คุณสามารถระบุสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในอนาคต