ระบบลูกหนี้ ระบบขาย Customers & Job

กระบวนการบัญชีลูกหนี้มีความสำคัญต่อกิจการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ และการรับชำระเงินของกิจการ ครอบคุมรายได้อื่นๆ กระบวนการบัญชีลูกหนี้อาจดำเนินการโดยแผนกบัญชีลูกหนี้ในบริษัทขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กใช้เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปเป็นผู้ทำบัญชีหรืออาจเป็นเจ้าของในธุรกิจขนาดเล็กเป็นผู้รับผิดชอบดูแล