การเริ่มใช้โปรแกรม QuickBooks

การเริ่มใช้โปรแกรม QuickBooks เบื้องต้นจำเป็นต้องเข้าใจชุดคำสั่งการใช้โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมได้สร้างหน้าจอสำหรับการเข้าใช้งานแต่ละระบบด้วยชุดหน้าจอ 3 วิธี ได้แก่ Menu Bar, Icon Bar และ Home Page โดยแต่ละชุดคำสั่งสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ได้แก่ Customer (AR), Suppliers (AP), Banking, Employee, Reports