ขั้นตอนการทำโปรแกรมบัญชี QuickBooks

QuickBooks เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง เป็นโปแกรมที่ได้รับการตอบรับทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่ง DBS Group เป็นตัวแทนขายโปรแกรม วางระบบบัญชี การฝึกอบการใช้โปรแกรม บริการหลังการขาย ซึ่งลูกค้าของเรามีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม เรามีทีมงานผู้ชำนาญมีประสบการณ์และความรู้คอยให้ความช่วยเหลือในการใช้โปรแกรม ได้แก่ การติดตั้งโปรแกรม การสร้างระบบการบันทึกบัญชี ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ให้คำปรึกษาแก้ปัญหา การปิดงบการเงิน การออกรายงานต่าง ๆ ในการสำหรับการตรวจสอบบัญชี และรายงานผู้บริหาร

หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี QuickBooks Pro
1. กำหนดโครงสร้างบริษัท (Company Profile)
2. กำหนดผังบัญชี (Chart of Account)
3. การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ (Supplier & Customer List)
4.  การสร้างสินค้าและบริการ (Item List)
5. กำหนดสาขา แผนก (Class)
6. การสร้างเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Terms)
7. การบันทึกรายการระบบขายและลูกหนี้ (Sale & Account Receivable System)
8. การบันทึกรายการระบบซื้อและเจ้าหนี้ (Purchase & Account Payable System)
9. การบันทึกรายการระบบสินค้าคงเหลือ (Inventory System)
10. การบันทึกรายการระบบระบบเงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash & Bank System)
11. การบันทึกสมุดรายวัน (Make General Journal Entry)
12. การออกรายงานการเงินหลักและรายงานย่อยต่าง ๆ (Financial & Subsidiary Report)
13. การตั้งงบประมาณ (Budgeting)
14. การสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ (Back up and Restore)
15. สร้างรายงานและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี (Formate Report)