ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

ระบบทรัพย์สิน Express เป็นการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินในการควบคุมทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม ตลอดจนการจำหน่ายทรัพย์สิน ตลอดจนการบันทึกบัญชีการเคลื่อนไหวค่าเสื่อมราคาและทรัพย์สินนั้นๆ