ระบบสินค้า

ระบบสินค้า Stock เป็นการจัดการการเคลื่อนไหวสินค้าและบริการทั้งที่มีรายงานสินค้าคงเหลือกและไม่มีสินค้าคงเหลือ ซึ่งระบบจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดรายละเอียดสินค้า วิธีการบันทึกบัญชี (การบันทึกสินค้าแบบสิ้นงวด Periodic หรือ การบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง Perpetual) และวิธีการคิดต้นทุนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน First In First Out (FIFO) หรือ วิธีการคิดต้นทุนแบบเฉลี่ย (Average) ซึ่งการเคลื่อนไหวสินค้าเริ่มต้นที่ซื้อ ส่งคืนสินค้า รับเข้าคลัง ขาย รับคืนสินค้า จ่ายสินค้าออกจากคลัง และยังรวมถึงสินค้าที่เกิดการผลิต จะมีการโอนย้ายคลัง มีการรับรู้ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ แรงงาน โสหุ้ยการผลิต ตลอดจนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ส่งผมให้กลุ่มสินค้าคงเหลือจะประกอบด้วย วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป และต้นทุนส่วนของของสินค้าสำเร็จรูป ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายนำเข้า เป็นต้น ท้ายสุดการบันทึกบัญชีมีทั้งแบบที่ได้ผูกบัญชีไว้และบันทึกรายการปรับปรุงต้นทุนด้วย