ระบบบัญชี

ระบบบัญชีโปรแกรม Express เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของการบันทึกบัญชี เริ่มจาก การสร้างผังบัญชี บันทึกยอดยกมา(ถ้ามี) และสร้างวิธีการบันทึกรายการสมุดรายวัน การสร้างรายงานงบการเงิน และการสร้างระบบบัญชีย่อย ได้แก้ ระบบเงินสดย่อย ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ระบบงบประมาณ สินค้าคงเหลือ เพื่อใช้สำหรับการจัดบันทึกบัญชี