ระบบการเงิน ธนาคาร และระบบเช็ครับ / จ่าย

เมนูการเงิน เกี่ยวข้องการับการซื้อ และการขาย ซึ่งต้องมีการกำหนดรายละเอียดธนาคารที่จะใช้เดินธุรกรรมการรับจ่ายเงิน โดยขั้นตอนจะเริ่มตั้งแต่ กำหนดบัญชีธนาคาร ยอดยกมาของลูกหนี้และเจ้าหนี้ จากนั้นก็ดำเนินการบันทึก เพิ่มหนี้ ลดหนี้ ส่งคืนสินค้า รับคืนสินค้า และติดตามทวงถามหนี้ระหว่างกัน โดยใช้ใบวางบิล เพื่อกำหนดวันรับจ่ายเช็ค นำฝากธนาคาร ตลอดจนการบันทึกรายได้อื่นจากธนาคาร และดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร แล้วบันทึกสมุดรายวัน สำหรับรายการดังกล่าวต่อไป