ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีขาย ระบบบัญชีรายได้

บัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable (AR) คือ รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ โดยยังไม่ได้รับการชำระเงิน ซึ่งกิจการได้รับรู้เป็นลูกค้า โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารลูกหนี้ บัญชีที่เกี่ยวข้องได้แก่ ลูกหนี้แสดงรายการในงบดุลเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน AR คือจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าค้างชำระสำหรับการขายด้วยเครดิต และรายได้แสดงรายการในงบกำไรขาดทุนส่วนของรายได้

ระบบลูกหนี้ บันทึกประจำวันกิจกรรมดังนี้
1. ใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย
2. การขายสด / ขายเงินเชื่อ
3. ลดหนี้/ เพิ่มหนี้ / คืนสินค้า
4. รับเงิน / ชำระหนี้
5. บันทึกรายได้อื่นๆ
6. VAT / ภาษีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย