ขั้นตอนวิธีการทำบัญชี Express

ผังภาพการทำงานโปรแกรมบัญชี Express Accounting Software เริ่มใช้งาน กำหนดค่ารายละเอียดกิจการ รอบบัญชี ภาษี ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบคลังสินค้า ผังบัญชี ทะเบียนทรัพย์สิน การผูกบัญชี กำหนดเลขที่เอกสาร การวางระบบต้นทุนสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic) และแบบต่อเนื่อง (Perpetual) การบันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการประจำวัน การสรุปพิมพ์รายงาน และระบบความปลอดภัยระบบโปรแกรม Express