สอนใช้ QuickBooks Pro

ตัวแทนขายโปรแกรมบัญชี QuickBooks Accounting Software)

ผู้รับอนุญาตตัวแทนขายโปรแกรมบัญชี QuickBooks จากบริษัท NAT Network Advisory Team จำกัด ราคาจำหน่ายโปรแกรมบัญชีกำหนดราคาเดียวกันทั่วประเทศ

 

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม QuickBooks สำหรับนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพบัญชี การเงิน และภาษี ผู้บริหารกิจการ ผู้ต้องการพัฒนาความรู้การทำบัญชีดิจิตอล เพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ผู้สนใจอาชีพรับบริการทำบัญชี สอนโดยทีมงาน สำนักงานบัญชี DBS Group Co., Ltd.  อุปกรณ์ประกอบการสอนด้วย คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม QuickBooks Pro

 

 

เปิดอบรมทุกวัน

QuickBooks เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง เป็นโปแกรมที่ได้รับการตอบรับทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่ง DBS Group เป็นตัวแทนขายโปรแกรม วางระบบบัญชี การฝึกอบการใช้โปรแกรม บริการหลังการขาย ซึ่งลูกค้าของเรามีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม เรามีทีมงานผู้ชำนาญมีประสบการณ์และความรู้คอยให้ความช่วยเหลือในการใช้โปรแกรม ได้แก่ การติดตั้งโปรแกรม การสร้างระบบการบันทึกบัญชี ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ให้คำปรึกษาแก้ปัญหา การปิดงบการเงิน การออกรายงานต่าง ๆ ในการสำหรับการตรวจสอบบัญชี และรายงานผู้บริหาร

หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี QuickBooks Pro

1. กำหนดโครงสร้างบริษัท (Company Profile)
2. กำหนดผังบัญชี (Chart of Account)
3. การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ (Supplier & Customer List)
4.  การสร้างสินค้าและบริการ (Item List)
5. กำหนดสาขา แผนก (Class)
6. การสร้างเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Terms)
7. การบันทึกรายการระบบขายและลูกหนี้ (Sale & Account Receivable System)
8. การบันทึกรายการระบบซื้อและเจ้าหนี้ (Purchase & Account Payable System)
9. การบันทึกรายการระบบสินค้าคงเหลือ (Inventory System)
10. การบันทึกรายการระบบระบบเงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash & Bank System)
11. การบันทึกสมุดรายวัน (Make General Journal Entry)
12. การออกรายงานการเงินหลักและรายงานย่อยต่าง ๆ (Financial & Subsidiary Report)
13. การตั้งงบประมาณ (Budgeting)
14. การสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ (Back up and Restore)
15. สร้างรายงานและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี (Formate Report)

หลักสูตรการสอน โปรแกรมเอ็กซ์เพรส

1. การใช้โปรแกรม QuickBooks (เบื้องต้น)       

2. การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม QuickBooks สำหรับกิจการซื้อมาขายไป / บริการ

3. การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม QuickBooks สำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

4. การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรม QuickBooks สำหรับกิจการซื้อมาขายไป / บริการ

5. การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรม QuickBooks สำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิต