สอนใช้โปรแกรม Express

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express สำหรับนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพบัญชี การเงิน และภาษี ผู้บริหารกิจการ ผู้ต้องการพัฒนาความรู้การทำบัญชีดิจิตอล เพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ผู้สนใจอาชีพรับบริการทำบัญชี สอนโดยทีมงาน สำนักงานบัญชี DBS Group Co., Ltd.  อุปกรณ์ประกอบการสอนด้วย คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม เอ๊กเพรส

 

หลักสูตรการสอน โปรแกรมเอ็กซ์เพรส

1. การใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพรส (เบื้ยงต้น)

2. การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพราส สำหรับกิจการซื้อมาขายไป / บริการ

3. การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพราส สำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

4. การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพรส สำหรับกิจการซื้อมาขายไป / บริการ

5. การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพรส สำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

เนื้อหาในการอบรม (เบื้องต้น)

 1.   แนะนำโปรแกรม
 2.    รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
 3.    การเตรียมข้อมูลรายการค้า
 4.    ขั้นตอนการวางระบบโปรแกรม
 5.    การบันทึกยอดยกมา
 6.    การบันทึกรายการประจำวัน
 7.    การนำฝากเช็ครับ ผ่านเช็ครับ เช็คจ่าย
 8.    การบันทึกรายการเคลื่อนไหวธนาคาร
 9.    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 10.    การบันทึกรายการประจำวันสินค้า
 11.    รายการสินทรัพย์
 12.    การปรับปรุงรายการ
 13.    การปิดบัญชี
 14.    การรายงานงบการเงิน
 15.    ระบบความปลอดภัย
 16.    อื่นๆ