สอนการใช้ QuickBooks

หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี QuickBooks Pro

1. กำหนดโครงสร้างบริษัท (Company Profile)

2. กำหนดผังบัญชี (Chart of Account)

3. การสร้างฐานข้อมูลเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ (Supplier & Customer List)

4. การสร้างฐานสินค้าและบริการ (Item List)

5. กำหนดสาขา แผนก (Class)

6. การสร้างเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Terms)

7. การบันทึกรายการระบบขายและลูกหนี้ (Sale & Account Receivable System)

8. การบันทึกรายการระบบซื้อและเจ้าหนี้ (Purchase & Account Payable System)

9. การบันทึกรายการระบบสินค้าคงเหลือ (Inventory System)

10. การบันทึกรายการระบบระบบเงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash & Bank System)

11. การบันทึกสมุดรายวัน (Make General Journal Entry)

12. การออกรายงานการเงินหลักและรายงานย่อยต่าง ๆ (Financial & Subsidiary Report)

13. การตั้งงบประมาณ (Budgeting)

14. การสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ (Back up and Restore)

15. สร้างรายงานและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี (Formate Report)