สอนใช้ Express

ตัวแทนขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส (Express Accounting Software)

ผู้รับอนุญาตตัวแทนขายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส จากบริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์ จำกัด ราคาจำหน่ายโปรแกรมบัญชีกำหนดราคาเดียวกันทั่วประเทศ

 

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express สำหรับนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพบัญชี การเงิน และภาษี ผู้บริหารกิจการ ผู้ต้องการพัฒนาความรู้การทำบัญชีดิจิตอล เพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ผู้สนใจอาชีพรับบริการทำบัญชี สอนโดยทีมงาน สำนักงานบัญชี DBS Group Co., Ltd.  อุปกรณ์ประกอบการสอนด้วย คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม เอ็กซ์เพรส

 

เปิดอบรมทุกวัน

 

หลักสูตรการสอน โปรแกรมเอ็กซ์เพรส

1. การใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพรส (เบื้องต้น)       ค่าบริการ 1 วัน 2,000 บาท / ท่าน

2. การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพราส สำหรับกิจการซื้อมาขายไป / บริการ

3. การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพราส สำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

4. การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพรส สำหรับกิจการซื้อมาขายไป / บริการ

5. การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรม เอ๊กซ์เพรส สำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

โปรแกรม Express ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

1 ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2 ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3 ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4 ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8 ระบบบัญชีแยกประเภท
9 ระบบสินทรัพย์ถาวร
10 ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11 ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

12 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ที่มา Express Software Group Co., Ltd.

เนื้อหาในการอบรม

 1.    แนะนำโปรแกรม
 2.    รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
 3.    การเตรียมข้อมูลรายการค้า
 4.    ขั้นตอนการวางระบบโปรแกรม
 5.    การบันทึกยอดยกมา
 6.    การบันทึกรายการประจำวัน
 7.    การนำฝากเช็ครับ ผ่านเช็ครับ เช็คจ่าย
 8.    การบันทึกรายการเคลื่อนไหวธนาคาร
 9.    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 10.   การบันทึกรายการประจำวันสินค้า
 11.   รายการสินทรัพย์
 12.   การปรับปรุงรายการ
 13.   การปิดบัญชี
 14.   การรายงานงบการเงิน
 15.   ระบบความปลอดภัย
 16.   อื่นๆ