รับทำใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

รับพิมพ์ จัดทำ กรอกรายการ ใบหุ้น สมุดใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 

มาตรา 1127 ให้บริษัทจำกัดทำใบหุ้น

มาตรา 1138 บริษัทจำกัดต้องมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น