เขียนแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ (Business Plan)

          การเขียนแผนธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ อันประกอบด้วย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้า เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงปัจจัยในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นการเขียนแผนด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร

2. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ

3. ความเป็นมาของธุรกิจ แนวคิด สรุปผลและขั้นตอนการดำเนินงาน

4. รายละเอียดการบริการ

5. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาดทั้งภายนอกภายใน

6. แผนการบริหารจัดการ การบริหารจัดการองค์กร

7. แผนการตลาด กำหนดเป้าหมายการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด บริการ ราคา ช่องทางการจำหน่าย

8. แผนการบริการ

9. แผนการเงิน การลงทุน สมมติฐานการเงิน ประมาณการงบประมาณ

10. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง