วินิจฉัยธุรกิจ

          การวินิจฉัยธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ ค้นหาปัญหา อุปสรรค์ และสาเหตุการบริหารจัดการองค์กรด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตลาด การขาย การจัดการ การบุคคล การผลิต คุณภาพ บัญชี การเงิน และระบบสาระสนเทศ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้จัดการ และผู้บริหาร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วัตถุประสงค์การวินิจฉัยธุรกิจ:

      - เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารระดับสูงรู้สภาพกิจการที่ดำเนินการอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีสถานการณ์ และศักยภาพอย่างไร

      - เพื่อให้ผู้จัดการมีโอกาสได้ทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ขององค์กรแล้วมีปัญหาอุปสรรค์อะไร

      - เมื่อผู้จัดการได้รับการพัฒนาการวินิจฉัยธุรกิจแล้วจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน และเพิ่มทักษะการดำเนินงานที่ต้นรับผิดชอบอย่างมีศักยภาพ

      - การวินิจฉัยใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อให้มั่นใจว่านิติบุคคลเป้าหมายที่จะไปลงทุนนั้นมีความสามารถและสถานะองค์กรที่แข้งแกร่งจริง

      - การวินิจฉัยใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน

      - การวินิจฉัยสถานประกอบการเหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป พนักงานองค์กร นักศึกษา ที่สนใจ ช่วยเสริมสร้างทักษะความเข้าใจพื้นฐาน ในการทำงานกับองค์กรต่าง ๆ ได้

โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม

     ส่วนที่ 1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ

            1.1 ข้อมูลการติดต่อ

            1.2 ความเป็นมาของสถานประกอบการ       

     ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของสถานประกอบการ

            2.1 การบริหารจัดการ

            2.2 การตลาดและการขาย

            2.3 การผลิต

            2.4 บัญชีและการเงิน

            2.5 การจัดซื้อและจัดหา

            2.6 บุคลากร

            2.7 นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ

            2.8 สังคมและสิ่งแวดล้อม

     ส่วนที่ 3 สรุปการประเมินระบบการบริหารจัด  และผลการดำเนินงาน

     ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)

     ส่วนที่ 5 สภาพปัญหาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ

     ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ

     ส่วนที่ 7 กรณีศึกษา