การวางระบบบัญชีและการปฏิบัติเอกสารบัญชี (Accounting System & Procedure)

หลักสูตรฝึกอบรม: การวางระบบบัญชีและลำดับขั้นตอนปฏิบัติเอกสารบัญชี (Accounting Systems and Procedure)

     การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องจดบันทึกข้อมูลรายทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ อีกทั้งใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงิน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการระบบบัญชี เพื่อรวบรวมการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการลงบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้แก่บุคคลภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องปฎิบัติตาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม: การวางระบบบัญชีและลำดับขั้นตอนปฏิบัติเอกสารบัญชีจัดเป็นงานบัญชีอย่างหนึ่งที่ท้าทายผู้ทำบัญชี (นักบัญชี) เพราะต้องวางระบบการเดินเอกสารบัญชี การออกแบบเอกสาร และการควบคุมภายในให้แต่ละแผนกในองค์การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ


โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม:

ส่วนที่ 1 การวางระบบและขั้นตอนปฏิบัติ (Accounting Systems and Procedure)
     1. ระบบบัญชี (Accounting Systems)
     2. แนวคิด เอกสาร บัญชีและรายงาน  (Conception, Documentation, Accounting and Reports)

ส่วนที่ 2 ระบบบัญชีขาย (Sale Systems)
     3. ขั้นตอนปฏิบัติการขาย (Customer Order Procedures)
     4. ขั้นตอนปฏิบัติการขายเชื่อ (Credit Procedures)
     5. ขั้นตอนปฏิบัติการขนส่ง (Shipping Procedure)
     6. ขั้นตอนปฏิบัตการวางบิล (Customer Billing Procedure)
     7. ขั้นตอนปฏิบัติการรับชำระเงิน (Collection Procedures)

ส่วนที่ 3 ระบบบัญชีซื้อ (Purchase Systems)
     8. ขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อ (Purchasing Procedure)
     9. ขั้นตอจปฏิบัติการจัดหา (Procurement Procedure)
   10. ขั้นตอนปฏิบัติการค่าใช้จ่าย (Expense Report Procedures)
   11. ขั้นตอนปฏิบัติการระบบเงินสดย่อย (Petty Cash Procedure)
   12. ขั้นตอนปฏิบัติการการรับสินค้า (Receiving Procedures)
   13. ขั้นตอนปฏิบัติการบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable Procedures)

ส่วนที่ 4 ระบบบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (Assets Relate Systems)
   14. ขั้นตอนปฏิบัติการสินค้าคงเหลือ (Inventory Procedures)
   15. ขั้นตอนปฏิบัติการเงินเดือนค่าจ้าง (Payroll Procedures)
   16. ขั้นตอนปฏิบัติการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (Fixed Asset Procedure)
   17. ขั้นตอนปฏิบัติการการเงินการคลัง (Treasury Procedures)

ส่วนที่ 5 ระบบปิดบัญชี (Closing the Books)
   18. ขั้นตอนปฏิบัติการระบบบัญชีต้นทุน (Costing Accounting Procedure)
   19. ขั้นตอนปฏิบัติการปิดบัญชี (Closing the Books