แผ่นพับ

            

1. ใบจองหลักสูตรอบรม (Brochure Overall Training Course)

2. ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (Brochure English for Accountant)

3. บัญชีสำหรับผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Non Accounting Manager)

4. การปิดบัญชี (Closing the Books)

5. บัญชีเชิงปฏิบัติการ (Practical Accountant's Guide)