ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (English for Accounting)

           

Basic English conversation

for accountants

หัวข้อในการฝึกปฏิบัติ

--  ศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ควรรู้                

- เทคนิคในการสนทนากับชาวต่างชาติในงานบัญชี     

-  ฝึกการสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชีประจำวันกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น       การสอบถามวันรับเช็ค, การจ่ายเช็ค   การเสนองานให้หัวหน้าเซ็นต์  และการเขียน e-mail                                                                                                               การสนทนาในงาน