บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม (Cost Accounting for Manufacturing)

การทำบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Cost Accounting)

          การฝึกอบรมบัญชีต้นทุนครอบคลุมหลักสูตรสำหรับนักบัญชีมืออาชีพที่ต้องการนำแนวคิดเทคนิคและการปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นนำไปดำเนินการคำนวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการต้นทุนขายสินค้า โดยอาศัยหลักการบัญชีในการเก็บสะสมต้นทุน การฝึกอบรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการบัญชีเชิงปฏิบัติการ  เพราะเป็นวิธีการทางบัญชีที่จะต้องรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม การจัดทำรายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน (Cost Management) ตามความต้องการของผู้บริหาร เนื้อหาอบรมดังนี้
1. ภาพรวมการบัญชีต้นทุน (Overview of Cost Accounting)
2. พรรณนาลักษณะงานนักบัญชีต้นทุน (The Cost Accountant Job Description)
3. ประเภทต้นทุน (Types of Costs)
4. มูลค่าสินค้าคงเหลือ (Inventory Valuation)
5. การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ (Job Costing)
6. การบัญชีต้นทุนช่วง (Process Costing)
7. การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
8. ต้นทุนฝันแปร (Cost Variability)
9. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลพลอยได้ (Joint and By-Product Costing)
10. ต้นทุนสูญเสีย (Waste Accounting)
11. การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ (Product Pricing)
12. ต้นทุนเป้าหมาย (Target Costing)
13. ราคาโอนซื้อขายสินค้า (Transfer Pricing)
14. ต้นทุนทางตรง (Direct Costing)
15. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing)
16. การวิเคราะห์ข้อจำกัดต้นทุน (Constraint Analysis)
17. การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน (Capital Budgeting Analysis)
18. ระบบการสะสมสมต้นทุน (Cost Collection Systems)