ฝึกทำบัญชีเชิงปฏิบัติการ (Practical Accountant's Guide )

การทำบัญชีเชิงปฏิบัติการ Practical Accountant's Guide

หลักสูตรฝึกอบรม: การทำบัญชีเชิงปฏิบัติการ Practical Accountant's Guide เรามีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมจากประสบการณ์จริง ด้วยความรู้ ในการพัฒนาทักษะนักบัญชีอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักบัญชีที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานบัญชีในกิจการต่าง ๆ เราจัดการฝึกอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติโดยออกแบบตัวอย่างที่ใช้ในการทำงานจริง พร้อมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีในการทำบัญชีด้วยตนเองและซอฟแวร์โปรแกรม Word / Excel ในการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติคุณจะได้รับความรู้ที่มีคุณค่าทักษะและความเชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้หลักการที่คุณได้เรียนรู้และบรรลุศักยภาพเต็มรูปแบบประกอบอาชีพ คุณยังจะได้รับใบประกาศ เพิ่มโอกาสในการหางานในวิชาชีพบัญชีต่อไป
1.    การออกแบบระบบบัญชี (Designing an Accounting system)
2.    ผังบัญชี (Account codes or Chart of Accounts)
3.    ยอดยกมา (Posting opening balances)
4.    การบันทึกประรายการประจำวัน (Posting of daybooks)
5.    การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
6.    การรับรู้รายการค้างจ่ายและจ่ายล่วงหน้า (Accruals and Prepayments)
7.    สมุดรายวัน (Journals)
8.    ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Debtors and Creditors Schedule)
9.    งบทดลอง (Trial Balance)
10.  งบการเงิน (Financial Statement)
11.  บัญชีบริหาร (Management Accounts)
12.  งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
13.  งบประมาณ (Budgets)
14.  รายงานข้อมูลบริหาร  (Management reports)