บัญชีสำหรับผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Manager)

หลักสูตรฝึกอบรม: บัญชีสำหรับผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชี
(Accounting for Non Accounting Manager)

          เจ้าของกิจการและผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจงบการเงินสำหรับใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ เพราะการดำเนินการค้าการขายก็เพื่อผลตอบแทนต่อการลงทุนถ้าผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเข้าใจ การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์การ อาจก่อให้เกิดความเสียหาต่อธุรกิจได้ ดังนี้ สิ่งที่ผู้บริหารองค์ต้องฝึกอบรมพัฒนาภาษาเงินและการแปลความหมายทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด

         ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการจดบันทึกจากแผนกบัญชี ดังนั้นผู้จัดการแต่ละแผนกจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจในการปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการที่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเงินอย่างน่าพึงพอใจ (ความสามารถในการทำกำไรสูง) การฝึกอบรมบัญชีสำหรับผู้บริหารครอบคลุมเนื้อหาดังนี้:

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม: รายละเอียดการฝึกอบรมบัญชีสำหรับผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อให้ผู้จัดการมีความเข้าใจข้อมูลทางบัญชีการเงิน การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นเครื่องมือเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ และมีการฝึกปฏิบัติการทำบัญชี วิเคราะห์งบการเงินจากตัวอย่างจริงประกอบการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม:
ส่วนที่ 1   ความต้องการข้อมูลบัญชี (The need for Accounting Information)
ส่วนที่ 2   โครงสร้างการบัญชี  (Accounting Structure)
ส่วนที่ 3   หลักการบัญชี (Introduction to Principle Accounting)
ส่วนที่ 4   งบการเงิน (The Financial Statements)
ส่วนที่ 5   การอ่าน การวิเคราะห์ การแปลความงบการเงิน (Interpretation of Financial Statement)
ส่วนที่ 6   การบัญชีต้นทุนและการบริหารกำไร (Cost Accounting Tools and Profit Management)
ส่วนที่ 7   การบริหารการเงิน  (Financial Management)
ส่วนที่ 8   การบริหารงบประมาณ (Budgetary Management and Control )
ส่วนที่ 9   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibilities & Capital Budgeting)
ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ธุรกิจสภาพปัจจุบัน (Business Assessments)