การปิดบัญชี (Closing the Books)

หลักสูตรฝึกอบรม: การปิดบัญชี(Closing the Books)
          นักบัญชีเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการปิดบัญชีรายเดือนและประจำปี การปิดบัญชีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบัญชีต้องพัฒนาและสามารถปิดงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทำบัญชี ดังนั้นระบบบัญชีทุกกิจการต้องมีคู่มือแนะนำให้นักบัญชีที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ทำคู่มือกัน จึงไม่มีแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชีที่ขาดประสบการณ์
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม: การฝึกอบรมการปิดบัญชีช่วยให้นักบัญชีมีความเข้าใจขั้นตอนวิธีการที่จะได้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ การจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วยรายการปรับปรุงการปิดบัญชีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และการควบคุมและเก็บเอกสารการบันทึกข้อมูลที่ปิดบัญชี
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม:
ส่วนที่ 1   หลักการแนวคิดการปิดบัญชี (Principle Concept Closing the Books)
     หน่วยที่ 1 บัญชีแยกประเภท . The General Ledger and Other Ledgers
     หน่วยที่ 2 งบทดลอง (The Trial Balance)
     หน่วยที่ 3 สมุดรายวัน (Journal Entries)
     หน่วยที่ 4 ขั้นตอนการปิดบัญชี The Closing Process
     หน่วยที่ 5  ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร Closing Cash
     หน่วยที่ 6  ปิดบัญชีลูกหนี้ Closing Accounts Receivable
     หน่วยที่ 7. ปิดบัญชีเจ้าหนี้ Closing Accounts Payable   
     หน่วยที่ 8. ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ Closing Inventory
     หน่วยที่ 9. ปิดบัญชีสินทรัพย์ถาวร Closing Fixed Assets  
     หน่วยที่ 10. ปิดบัญชีเงินเดือน Closing Payroll
ส่วนที่ 2 งบการเงิน (The Financial Statements)
     หน่วยที่ 11. งบกำไรขาดทุน (The Income Statement) 
     หน่วยที่ 12. งบดุล (The Balance Sheet)
     หน่วยที่ 13. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of Equity)
     หน่วยที่ 14. งบกระแสเงินสด (The Statement of Cash Flows)
     หน่วยที่ 15. หมายเหตุประกอบงบ (Financial Statement Disclosures)
     หน่วยที่ 16. การควบคุมการปิดบัญชี (Controls for Closing the Books)