ชนิดบัญชีที่ต้องจัดทำตามประกาศกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

           สรุปชนิดบัญชีที่ต้องจัดทำและระยะเวลาการบันทึกบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ร.บ. การบัญชี 2543