การคำนวณดอกเบี้ย (Interest) สูตรการคำนวณดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก การคิดดอกเบี้ยทบต้น การคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ การคิดดอกเบี้ย เงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) และแบบลอยตัว (Floating Rate) การคิดดอกเบี้ย เงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) การคิดดอ

อธิบายความรู้เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อ้ตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR MHR การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำและแบบขันบันได การคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อแบบคงที่และแบบลอยตัว การคิดดอกเบี้ยส่วนบุคคล การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยรายย่อย

เดชา โพธิรักษ์