ที่ปรึกษาธุรกิจ

DBS Group เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาดการขาย และการพัฒนาบุคลากร การผลิต บัญชีการเงินและภาษีอากร ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจ