รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

DBS Group รับดำเนินการจดทะเบีนนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน ช่วยจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการตั้งบริษัท ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในยื่นเอกสารต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนดัง

ต่อไปนี้
1. จองชื่อนิติบุคคล
2. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ
3. จัดประชุมจัดตั้งบริษัท  เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ โดยผู้ประกอบการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกัน โดยช่วยจัดทำเอกสารดังนี้
    3.1 ข้อบังคับของบริษัท
    3.2 กรรมการและอำนาจกรรมการ
    3.3 เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน (บริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเท่านั้น จะแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชีไม่ได้)
    3.4 รับรองสัญญาที่ผู้เริมก่อการทำขึ้นก่อนที่บริษัทจะจัดตั้ง
    3.5 กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ ซึ่งค่าตอบแทนนี้จะต้องอนุมัติโดยที่ประชุมจัดตั้งบริษัท
    3.6 หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)
4. ผู้เริ่มก่อการมอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
5. กรรมการเรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ชำระเงินค่าหุ้น ครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น