รับทำภาษีอากร

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายการเสียภาษีอากรอย่างเคร่งคัดในการคำนวณการเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ถ้าผิดพลาดมีผลต้องจ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ซึ่ง DBS Group มีประสบการณ์ในการจัดทำภาษีอากรของธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีขอบเขตงานบริการด้านภาษีอากรดังนี้
1. วางแผนภาษี
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดทำและยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด. 94 พร้อมยื่นแบบและชำระภาษี
3.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำและยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51 พร้อมยื่นแบบและชำระภาษี
4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 พร้อมยื่นแบบและชำระภาษี
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำและยื่นแบบภาษี ภพ.30 ภพ.36 รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดทำและยื่นแบบภาษี ภ.ธ. 40
7. ผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ประกอบการติดต่อเจ้าหน้าสรรพากรเพื่อตอบประเด็นภาษีอากรของกิจการ